false

Actievoorwaarden Maak 4x kans op een iPhone 6!

Maak kans op een iPhone 6!

1. Bestel online bij Trekpleister.nl tussen 3 en 16 juli 2017
2. Maak kans op een iPhone 6
3. De gratis iPhone 6 met een begeleidende brief wordt toegevoegd aan je online bestelling
4. Bestel dus snel op Trekpleister.nl en wie weet ben jij 1 van de gelukkigen!


Actievoorwaarden Trekpleister

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Trekpleister Retail B.V. gevestigd te Renswoude , aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Trekpleister") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.trekpleister.nl.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Trekpleister is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Trekpleister daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Trekpleister bekend gemaakt worden via de website www.trekpleister.nl.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Trekpleister gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 03 juli 2017 en eindigt op 16 juli 2017. 1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
1.7 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win actie en worden na afloop van deze actie verwijderd.


2. De Actie

2.1 Maak 4x kans op een iPhone 6. Tussen 3 en 16 juli voegen wij bij 4 online bestellingen een iPhone 6 toe. Bestel dus snel op Trekpleister.nl en wie weet ben jij 1 van de gelukkigen!


3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
3.5 Trekpleister is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Medewerkers van A.S. Watson zijn uitgesloten van deelname.
3.7 Alleen volledig ingevulde deelnames worden in behandeling genomen.

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijs is een iPhone 6.
4.2 Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.


5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Uiterlijk 16 juli hebben de winnaars per brief in hun pakket gehoord of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Trekpleister. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 Gebruik van de Trekpleister ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Trekpleister kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.

6. Publiciteit

6.1 De winnaar van de prijs geeft Trekpleister toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Trekpleister verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Trekpleister heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.


7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Trekpleister.
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus, 20301, 2500 EH te Den Haag.
Trekpleister logo
back to top